1. പാണ്ഡരം

  1. നാ.
  2. കുരുക്കുത്തിമുല്ല
  3. കാവിമണ്ണ്
  4. വെണ്മ
  5. കർപ്പൂരത്തുളസി
  6. വിളർച്ച
  7. പാണ്ട്
 2. പണ്ടാരം2

  1. നാ.
  2. ഹിന്തുക്കളിൽ ഒരു ജാതി
  3. ഭിക്ഷയാചിച്ചു നടക്കുന്നവൻ
  4. ശൈവസന്ന്യാസി
 3. പണ്ടാരം1

  1. നാ.
  2. കലവറ
  3. ഭണ്ഡാരം, ഖജനാവ്
  4. രാജാവിനെയോ ഭരണാധികാരിയെയോ സംബന്ധിച്ചത്
 4. പുണ്ഡ്രം

  1. നാ.
  2. കൊടുവേലി
  3. കുരുക്കുത്തിമുല്ല
  4. മയിലെള്ള്
  5. ഒരു ദേശം
  6. പുഴു
  7. ഇത്തിയാൽ
  8. കുറി, നെറ്റിക്കുറി
  9. (വെൺ)താമര
  10. നീലക്കരിമ്പ്
 5. പാണ്ഡുരം

  1. നാ.
  2. ഞമ
  3. കർപ്പൂരത്തുളസി
  4. മഞ്ഞയും വെളുപ്പും കലർന്ന നിറം, വെളുപ്പ്
  5. വെൺകുഷ്ഠം
 6. പാണ്ഡുരം2

  1. നാ.
  2. കാട്ടുഴുന്ന്
 7. പിണ്ഡീരം

  1. നാ.
  2. താളിമാതളം
  3. കടൽ നുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക