1. പാണ്ഡവേയൻ

    1. നാ.
    2. പാണ്ഡുവിൻറെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക