1. പാണ്ഡുകം

  1. നാ.
  2. മങ്ങിയവെളുപ്പ്, പാണ്ട്
 2. പണ്ടകം

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം വാദ്യം
 3. പിണ്ഡകം

  1. നാ.
  2. പിശാച്
  3. മുള്ളങ്കി
  4. കുന്തുരുക്കം
  5. കട്ട. ഉരുള, ഗോളം
  6. കാൽവണ്ണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക