1. പാണ്ഡുരിമ

    1. നാ.
    2. പാണ്ഡുരവർണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക