1. പാണ്ഡ്യൻ

    1. നാ.
    2. പാണ്ഡ്യദേശത്തെ രാജാവ്
  2. പാണ്ടിയാൻ

    1. നാ.
    2. പാണ്ഡ്യരാജാവ്, പാണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക