1. പാതകി

    1. നാ.
    2. പാപമുള്ളവൾ, കുറ്റവാളി (സ്ത്രീ.) പാതകിനി
  2. പതാകി

    1. നാ.
    2. കൊടിക്കൂറയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക