1. പാതകൻ

  1. നാ.
  2. പാപി
  3. കുറ്റവാളി
  4. നാശകൻ
 2. പഥകൻ

  1. നാ.
  2. മാർഗദർശി
  3. വഴിയറിയുന്നവൻ
 3. പതകൻ

  1. നാ.
  2. പാപി, അധഃപതിച്ചവൻ
 4. പദഗൻ

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പടയാളി
 5. പദ്ഗൻ

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പടയാളി
  3. കാൽനടയായി പോകുന്നവൻ
 6. പോതകൻ

  1. നാ.
  2. ബാലകൻ
 7. പതാകിനി

  1. നാ.
  2. "കൊടിയടയാളമുള്ളവൾ", സൈന്യം
 8. പാതുകൻ

  1. നാ.
  2. പതിക്കുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) പാതുകി
 9. പഥികൻ

  1. നാ.
  2. വഴിപോക്കൻ
  3. വിരഹി
 10. പീതകൻ

  1. നാ.
  2. വ്യാഴൻ, ബൃഹസ്പതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക