1. പാതാളക്കരണ്ടി

    1. നാ.
    2. കിണറ്റിൽവീണുപോയ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുന്നതിനു ധാരാളം കൊളുത്തുകളോടുകൂടി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക