1. പാതാളഗ്രഹണം

    1. നാ.
    2. ചക്രവാളത്തിനുകീഴിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക