1. പാതിക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. വസ്തുവിൻറെയോ വിളവിൻറെയോ പകുതിക്ക് അവകാശമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക