1. പാതിത

  1. നാ.
  2. തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട
  3. പതിപ്പിക്കപ്പെട്ട
  4. താഴ്ത്തപ്പെട്ട
 2. പതിത

  1. വി.
  2. തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട
  3. പതിച്ച, വീണ
  4. വീഴ്ത്തപ്പെട്ട
  5. ഭ്രഷ്ടായ, അധഃപതിച്ച. (പ്ര.) പതിതപാവന = അധഃപതിച്ചവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
 3. പത്തീത്

  1. അവ്യ.
  2. പതുപ്പത്ത് (പത്തുവീതം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക