1. പാതിരി1

  1. നാ.
  2. ഒരു മരം (പഞ്ചമൂലത്തിൽ ഒന്ന്)
 2. പാതിരി2

  1. നാ.
  2. ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ
 3. പത്തിരി1

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം അപ്പം (പുളിക്കാത്ത മാവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്)
 4. പത്തിരി2

  1. നാ.
  2. പക്ഷി
  3. കുതിര
  4. അമ്പ്
 5. പത്തിരി3

  1. നാ.
  2. ഇല
  3. ജാതിപത്രി
 6. പത്തിരി4

  1. നാ.
  2. കൊത്തളം
  3. തോക്ക് തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനുവേണ്ടി അണിനിരത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക