1. പാതിലി

    1. നാ.
    2. വല
    3. കുരുക്ക്
    4. മൺപാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക