1. പാതിവ്രത്യം

    1. നാ.
    2. പതിവ്രതയുടെ ഭാവം, ഭർത്താവിനെയല്ലാതെ മറ്റൊരുപുരുഷനെ കാംക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന വ്രതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക