1. പാത്തിക്കോരിക

    1. നാ.
    2. വലിയ മരത്തവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക