1. പാത്തിയോട്

    1. നാ.
    2. പാത്തിയുള്ള ഓട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക