1. പാത്തുക

  1. ക്രി.
  2. കവച്ചുനടൗക
  3. വീഴ്ത്തുക (മൂത്രംപോലെ)
 2. പാദുക1

  1. വി.
  2. കാൽനടയായിപോകുന്ന
 3. പാദുക2

  1. നാ.
  2. ചെരിപ്പ്, മെതിയടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക