1. പാത്രപാകം

    1. നാ. ആയുര്‍.
    2. അരിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പായി അടുപ്പിൽകിടക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ചെവ്യ്യുന്ന സംസ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക