1. പാത്രശുദ്ധി

    1. നാ.
    2. പാത്രത്തിൻറെ ശുദ്ധി
    3. അമ്മയുടെ ചാരിത്രശുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക