1. പാത്രിയാർക്കീസ്

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ മെത്രാന്മാർക്കുമീതെ അധികാരമുള്ള മെത്രാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക