1. പാത്രീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പാത്രമാക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക