1. പാഥോധി

    1. നാ.
    2. ജലനിധി, സമുദ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക