1. പാദകമലം

    1. നാ.
    2. "കാലടികളാകുന്ന താമരപ്പൂ", ഭംഗിയുള്ള കാലടികൾ
  2. പദകമലം

    1. നാ.
    2. താമരപ്പൂപോലെ ഭംഗിയുള്ള പാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക