1. പാദകൂടം

    1. നാ.
    2. തൂണിൻറെ ചുവട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക