1. പാദചാരികൻ

    1. നാ.
    2. കാൽനടക്കാരൻ (സ്ത്രീ.) പാദചാരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക