1. പാദത്രം, -ത്രാണം

    1. നാ.
    2. ചെരിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക