1. പാദപം

    1. നാ.
    2. "വേരിലൂടെ കുടിക്കുന്നത്", വൃക്ഷം
  2. പതുപ്പം

    1. നാ.
    2. മൃദുത്വം, സനിഗ്ധത, കടുപ്പമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക