1. പാദപാംസു

    1. നാ.
    2. കാലിലെ പൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക