1. പാദവൃക്ഷം

    1. നാ.
    2. അരയാൽ
  2. പൂതവൃക്ഷം

    1. നാ.
    2. പീനാറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക