1. പാദസേവ

    1. നാ.
    2. പാദസരം
    3. കാലുപിടിക്കൽ
    4. പാദശുശ്രൂഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക