1. പാദഹർഷം

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, കാൽതരിപ്പ്, കാൽമരവിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക