1. പാദാംഗുഷ്ഠം

    1. നാ.
    2. പാദത്തിൻറെ പെരുവിരൽ
  2. പദാംഗുഷ്ഠം

    1. നാ.
    2. കാൽപ്പെരുവിരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക