1. പാദാംബുജം

    1. നാ.
    2. കാൽത്താമര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക