1. പാദാഗ്രം

    1. നാ.
    2. പാദത്തിൻറെ അറ്റം
  2. പഥകരം

    1. നാ.
    2. ചുങ്കം, ടോൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക