1. പാദാങ്കം

  1. നാ.
  2. കാൽപ്പാട്
 2. പദാങ്കം

  1. നാ.
  2. പദചിഹ്നം (കാൽപ്പാട്)
 3. പിധാന(ക)ം

  1. നാ.
  2. മറയ്ക്കുന്നത്, മൂടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക