1. പാദാനുചരം

    1. നാ.
    2. പിന്തുടരുന്നവൻ, ഭൃത്യൻ, സേവകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക