1. പാദാന്തികം

    1. നാ.
    2. സാമീപ്യം
    3. കാൽച്ചുവടിനടുക്കലുള്ള സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക