1. പാദാരവിന്ദം

    1. നാ.
    2. പാദകമലം
  2. പദാരവിന്ദം

    1. നാ.
    2. പദാംബുജം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക