1. പാദുകം

  1. നാ.
  2. പാദുക2
 2. പാതുകം

  1. നാ.
  2. നീരാന
  3. കിഴുക്കാംതൂക്കായ സ്ഥലം
  4. മലയുടെ ചരിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക