1. പാദുകക്കല്ല്

    1. നാ.
    2. ഗൃഹത്തിൻറെ അസ്തിവാരത്തിനുമീതെ കാണുന്ന ഭാഗം, ചെരിപ്പുകല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക