1. പാദുഷ

    1. നാ.
    2. ചക്രവർത്തി, രാജാവ്
  2. പത്താശ

    1. നാ.
    2. പത്തു ദിക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക