1. പാദ്യ

  1. വി.
  2. പാദത്തെ സംബന്ധിച്ച
 2. പഥ്യ1

  1. വി.
  2. യോജിച്ച, ഹിതകരമായ, ഇഷ്ടമുള്ള
 3. പഥ്യ2

  1. നാ.
  2. വഴി
  3. കടുക്ക
  4. കാട്ടുപാവൽ
  5. വെളുത്ത (ചെറിയ) വെള്ളരി
  6. പഥ്യാ വക്ത്രം എന്ന വൃത്തം
 4. പദ്യ1

  1. വി.
  2. പദം സംബന്ധിച്ച
  3. പാദം സംബന്ധിച്ച
  4. പാദത്തെ മുട്ടുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോചെയ്യുന്ന
 5. പദ്യ2

  1. നാ.
  2. വഴി
  3. കീർത്തി
  4. പഞ്ചസാര
 6. പുതിയ

  1. വി.
  2. പുതുതായ, പുതുക്കം വന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക