1. പാന്തുക

    1. ക്രി.
    2. മാന്തുക
    3. പതുങ്ങുക, ഒളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക