1. പാപപരിഹാരം

    1. നാ.
    2. പാപത്തിനുള്ള നിവൃത്തി
    3. മുളംപ്ലാശ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക