1. പാപഭയം

    1. നാ.
    2. പാപംചെയ്യുന്നതിനുള്ള പേടി, അധർമഭീരുത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക