1. പാപഭീരു

    1. നാ.
    2. പാപംചെയ്യുന്നതിൽ ഭയമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക