1. പാപശേഷം

    1. നാ.
    2. ദാരിദ്യ്രം
    3. രോഗം
    4. അനുഭവിക്കാനുള്ള കർമഫലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക