1. പാപഹരം

    1. നാ.
    2. പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക