1. പാപി

  1. നാ.
  2. കാട്ടാളൻ
  3. പാപംചെയ്യുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) പാപിനി
 2. പപി

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രൻ
  3. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക