1. പാപീയസ്സ്

    1. നാ.
    2. അധികം പാപിയായവൻ (സ്ത്രീ.) പാപിയസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക